• GRATIS 🎁 voor de eerste 100 klanten!
  • GRATIS verzending - Bestellingen boven €99 (€199 voor NL)
  • Als je voor 15u bestelt op een werkdag, doe ik mijn uiterste best om het 's avonds nog voor jou te posten
  • Retourneren? Geen probleem
  • Jouw pakje wordt met veel ❤ klaargemaakt en verzonden

Algemene voorwaarden Miss Red Lips Retroboutique

Versie 12/08/2022

Je leest hier de algemene voorwaarden van:

 

Hilde Reinert

Miss Red Lips Retroboutique by Hilde Reinert

Evence Coppéélaan 5-12

3600 Genk

 

Vestiging

Stationsstraat 18

3600 Genk

 

E-mailadres: info@retroboutiquemissredlips.be

GSM nummer:  +32 498 16 03 77

Ondernemingsnummer: BE0712.647.716

Rekeningnummer: FINTRO BE98 1431 0595 3493

BIC: GEBABEBB

 

1. Algemene bepalingen

De e-commerce website van Miss Red Lips Retroboutique, BTW BE0712.647.716, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Miss Red Lips Retroboutique onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

De koper verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden.

 

2. Prijs

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Hoewel Miss Red Lips Retroboutique alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op het product zoals het woordelijk wordt omschreven.   De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

3. Aanbod

Alle producten die in de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.

 

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Miss Red Lips Retroboutique niet.  Miss Red Lips Retroboutique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

 

Miss Red Lips Retroboutique kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

 

Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

 

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

 

4. Online aankopen

Er is sprake van een geldige koopovereenkomst wanneer Miss Red Lips Retroboutique de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website.  Miss Red Lips Retroboutique behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart de koper ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor zijn / haar aankoopdaad.

 

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

 

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen die besteld worden via deze webwinkel, worden geleverd in België en Nederland. Voor bestellingen vanuit andere landen binnen de EU, moet de koper voorafgaand aan de bestelling contact opnemen met de klantendienst om de verzendkosten te bespreken. Leveringen buiten de EU, zijn niet mogelijk.

De levering gebeurt door Bpost. Wanneer levering door Bpost niet mogelijk is, zal Miss Red Lips Retroboutique de koper contacteren om eventuele levering door een andere vervoerder af te spreken. Eventuele extra kosten die verbonden zijn aan het verzenden via een andere vervoerder, zijn steeds ten laste van de koper.  

 

De gekochte producten worden binnen 1 tot 2 werkdagen verstuurd naar het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De verzending gebeurt echter steeds pas na ontvangst van de volledige betaling.  Wanneer een besteld item niet meer in voorraad zou zijn, neemt Miss Red Lips Retroboutique contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling desgevallend te annuleren.

 

Retroboutique Miss Red Lips kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor (eventuele) schade, voortkomend uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

 

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Miss Red Lips Retroboutique in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

 

Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

 

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Eventuele beschadigingen dienen Miss Red Lips Retroboutique gemeld te worden binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven. Miss Red Lips Retroboutique  behoudt zich het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien de termijn van 5 werkdagen niet gerespecteerd wordt.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Miss Red Lips Retroboutique.

 

De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Miss Red Lips Retroboutique te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

7. Herroepingsrecht en garantie

De koper heeft het recht om zijn/ haar bestelling binnen de 14 werkdagen te herroepen.

Na het verstrijken van voormelde termijn wordt de koopovereenkomst een feit. 

 

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

Tijdens deze termijn  dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

 

Indien van het herroepingsrecht gebruik gemaakt wordt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Miss Red Lips Retroboutique retourneren. De koper zal in voornoemd geval zelf de kosten van de retourzending en het risico van het product tijdens het transport dragen. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Miss Red Lips Retroboutique binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het betaalde bedrag  van de geleverde goederen retourneren of in overleg met de klant een gelijkwaardig product leveren.

Het terugbetaald bedrag is gelijk aan het betaalde bedrag voor de bestelling verminderd met eventuele verzend- en transactiekosten. Het hangt van de aard van het product af of de bestelling “geopend” mag worden of niet. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling of omruilen als de bestelling is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient u contact op te nemen met Miss Red Lips Retroboutique en het artikel op uw kosten terug te bezorgen aan Miss Red Lips Retroboutique.

Bij vaststelling van een gebrek moet de koper Miss Red Lips Retroboutique zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.

 

 Miss Red Lips Retroboutique is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, zijnde situaties die het haar onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controle-macht valt.

 

8. Klantendienst

De klantendienst van Miss Red Lips Retroboutique is bereikbaar op het telefoonnummer

+32 498 160377,  via e-mail op info@retroboutiquemissredlips.be of per post op het volgende adres Stationsstraat 18, 3600 Genk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

9. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking,  Hilde Reinert respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het bevestigen van de bestelling aan de koper, het verwerken van de bestelling,  het toesturen van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hilde Reinert, Stationsstraat 18, 3600 Genk, België, info@retroboutiquemissredlips.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Hilde Reinert, Stationsstraat 18, 3600 Genk, België, info@retroboutiquemissredlips.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Miss Red Lips Retroboutique heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Miss Red Lips Retroboutique houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op bovenvermelde gegevens.

 

10.  Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Miss Red Lips Retroboutique gebruikt volgende cookies:

 

‘First party cookies’: technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en eventuele geschillen worden uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar Miss Red Lips Retroboutique gevestigd is.